อะไรคือความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน?

ผู้นำทางธุรกิจใช้การวิเคราะห์ทั้งผลประโยชน์ด้านต้นทุนและจุดคุ้มทุนเพื่อควบคุม บริษัท ของตนไปในทิศทางที่ถูกต้องและตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์แต่ละครั้งใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจด้านการจัดการที่แตกต่างกัน การใช้การวิเคราะห์ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย

เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการใช้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตของการริเริ่มด้านการประกันคุณภาพกลไกการควบคุมและบริการสนับสนุนรวมถึงด้านอื่น ๆ ของการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่นองค์กรรักษาระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินเพื่อลดโอกาสในการละเว้นข้อผิดพลาดหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานทางการเงินของตน อาจไม่คุ้มค่าที่จะมีระบบข้อมูลที่ซับซ้อนและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อรักษากลไกการควบคุมที่มีราคาแพง โดยทั่วไปการวิเคราะห์ต้นทุน - ผลประโยชน์จะใช้เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์และต้นทุนของการดำเนินการเฉพาะ

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

ผู้นำธุรกิจจะใช้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อกำหนดจำนวนหน่วยหรือจำนวนบริการที่เขาต้องการขายเพื่อชดเชยต้นทุนคงที่และผันแปรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นี่เป็นการคำนวณที่สำคัญสำหรับธุรกิจทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงขนาดและปริมาณการขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินงานมักส่งผลต่อพลวัตระหว่างยอดขายต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรทำให้ฝ่ายบริหารต้องประเมินจุดคุ้มทุนของ บริษัท อีกครั้งเป็นประจำ สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนก่อนเริ่มดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญในการพิสูจน์ความเป็นไปได้ของธุรกิจร่วมทุนและศักยภาพในการประสบความสำเร็จ

การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการดำเนินงาน

ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ผู้นำธุรกิจสามารถปรับต้นทุนการดำเนินงานและผลกำไรให้เหมาะสมได้ หากไม่มีการวิเคราะห์ประเภทนี้ธุรกิจจะใช้จ่ายค่าบริการสนับสนุนหรือคุณลักษณะซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องการได้มากเกินไปจึงเป็นเรื่องง่าย การจัดโครงสร้างต้นทุนและทรัพยากรของ บริษัท ให้เหมาะสมต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการประเมินความสามารถในการสร้างรายได้อย่างละเอียดโดยเทียบกับอัตรากำไรและต้นทุนค่าโสหุ้ย นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เมื่อเทียบกับเทคนิคการตัดสินใจด้านการจัดการอื่น ๆ

เพิ่มผลกำไรสูงสุด

การวิเคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - กำไรซึ่งเป็นหน้าที่ของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนช่วยให้ผู้นำทางธุรกิจสามารถเพิ่มผลกำไรสูงสุดตามยอดขายและต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ ความสามารถในการทำกำไรเป็นเป้าหมายที่สำคัญในธุรกิจและผู้บริหารต้องทราบปริมาณการผลิตที่ได้เปรียบที่สุด ความสามารถในการทำกำไรมักเป็นหน้าที่ของปริมาณการขายและปริมาณการขายที่สูงไม่ได้แปลเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทำกำไรได้เสมอไป การวิเคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - กำไรเป็นประโยชน์ที่แตกต่างของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านต้นทุน